W3.CSS

Mājas nodošana ekspluatācijā 2024

Mājas nodošana ekspluatācijā

Negaidi līdz būvvaldes inspektors klauvēs pie durvīm! 

 • Kas nepieciešams lai māju nodotu ekspluatācijā ?
 • Mājas nodošana ekspluatācijā cena, izmaksas ?
 • Kas jāievēro nododot māju ?
 • Nepieciešamā - iesniedzamā dokumentācija.
 • Cita Jums svarīga informācija.

Lasi zemāk:

Par Jūsu mājas izmantošanu, pirms tā nodota ekspluatācijā, var tikt piemērots sods, apmēros no 70 līdz 1400 privātpersonām, attiecīgi no 700 līdz 7100 juridiskām personām, protams, tas ir apstākļos ja būvvaldes inspektors ir konstatējis faktu, ka māja tiek lietota pirms tā nodota ekspluatācijā. 2014.gada 19.augusta Vispārīgajos būvnoteikumos 80.punktā minēts, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums :

 • 80.1. būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums, – pieci gadi;
 • 80.2. pārējām būvēm – astoņi gadi.


Atceramies! Neievērojot iepriekš minētos - maksimālos būvdarbu termiņus, pastāv liela iespēja, ka Jūsu nekustamā īpašuma nodokļa apmērs pieaugs.

Ikdienā vadot "Mājas nodošanas ekspluatācijā" ciklu, būvju īpašniekiem ir pārliecība, ka smagākais darbs jau ir aiz muguras, tomēr, nereti virkne nākamās darbības, mājas nodošanai rada galvassāpes ikvienam, kas ar to ir saskāries, jeb, pārlasījis "Apliecinājumu par būves pieņemšanu ekspluatācijā" un tā pielikumus.

 Minimālais būvdarbu apjoms, kas ir pietiekams dzīvojamās mājas pieņemšanai ekspluatācijā, ietver šādas prasības: 

 • pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inženiertīklu izbūve; 
 • veikta fasādes apdare; 
 • labiekārtota teritorija ielas pusē; 
 • iekārtota vismaz 1 dzīvojamā telpa, virtuve un sanitārais mezgls; 
 • sanitārās iekārtas pievienotas inženiertīkliem.

Turklāt pieļaujama arī dzīvojamās mājas pieņemšana ekspluatācijā kārtās, ja būvprojekts t.sk. sadalīts kārtās. Tādējādi ir iespējams, piemēram, sākotnēji uzbūvēt, pabeigt un pieņemt ekspluatācijā tikai 1.stāvu, bet 2.stāva būvdarbus un to pieņemšanu ekspluatācijā veikt nedaudz vēlāk.


PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI 

PIETEIKTIES PAKALPOJUMAM

Kas nepieciešams lai māju nodotu ekspluatācijā ?

Svarīgākā sadaļa - Mājas projekts: 

Mājas nodošana ekspluatācijā mājas projekts

Sākotnēji noteikti jāpārliecinās vai mājai kuru vēlaties nodot ekspluatācijā ir izstrādāts projekts - projekta dokumentācija, kas iepriekš saskaņota būvvaldē, uz kura pamata mājas īpašniekam ir izsniegta būvatļauja. Jāpārliecinās vai māja ir būvēta atbilstoši tam, kas zīmēts projektā. 

Bieži māju īpašnieki būvējot izmaina iepriekš zīmēto projektā un veic izbūvi kas nav paredzēta, kā piemēram neizbūvē kādu no sienām, durvīm, ailēm, logiem vai izbūvē vairāk kā iepriekš saskaņots. Vadoties pēc LBN vai būvniecības likuma, esošais projekts ir jaizmaina, tomēr, līdzšinējā pieredze liecina, ka jautājumi par mikro izmaiņām būvniecības laikā ir ļoti diskutabli un tie ir runājami ar būvvaldes inspektoru. Nereti inspektori piever acis, tik pat bieži pieprasa būvniecības projekta izmaiņas. Globāli izmainot projektu jārrēķinās, ka mājas nodošanas ekspluatācijā izmaksas var krietni mainīties, jo jāpiesaista arhitekts, kas izmainīs Jūsu esošo mājas projektu.

Nav bijis izstrādāts mājas projekts ?

Izstrādājot mājas projektu arhitektam tiek noteikti noteikumi no būvvaldes, valsts un pašvaldību iestādēm u.c., attiecīgi pēc kurām vadoties var izstrādāt projektu kas ir atbilstoš visiem saistošajiem noteikumiem un pasūtītāja vēlmēm. Brīdī, kad māja ir uzcelta bez projekta - ir maza iespējamība, ka būvniecības laikā būvētājs ievērojis vispārējos saistošos noteikumus, būvniecības likumu un lbn, jo pavisam vienkārši, viņam nav bijis pamata tos pieprasīt būvvaldei un citām institūcijām. Sākotnēji tiek izskatīti iepriekš minētie jautājumi un tiek meklēts risinājums it visā, lai patvaļīgo būvniecību novērstu. Protams mājas īpašniekiem jārrēķinās, ka zīmējot mājas projektu pēc fakta, tas divkārt palielinās vidējā mājas projekta izmaksas. 

Būvatļauja / mājas inventarizācijas lieta:

Mājas inventarizācijas lieta

Svarīgi būtu apzināties vai mājai pēc būvniecības darbu pabeigšanas, Valsts zemes dienestā ir izdota inventarizācijas lieta. 

Nereti būvniecības laikā Valsts zemes dienests ir veicis telpu mērījumus, tādējādi, izdodot inventarizācijas lietu, jeb kadastrālo uzmērīšanas lietu "nepabeigtai celtniecībai", lietderīgi ir atcerēties, ka būvniecības laikā veiktie mērījumi var atšķirties no "gala varianta", kas ir mājas nodošanas ekspluatācijā laikā, līdz ar to būvvaldes pieprasa aktuālu inventarizācijas lietu. 

Saskaņojot ieceres dokumentāciju būvvaldē, uz tās pamata mājas īpašniekam ir izdota būvatļauja. Pārliecinieties vai būvatļauja ir aktīva brīdī kad dodaties uz Valsts zemes dienestu pieprasīt jaunu inventarizācijas lietu, bez tās diemžēl zemes dienests "ārā nekustēsies".

Topogrāfija mājas nodošanai ekspluatācijā

Izpildmērījums, jeb topogrāfija, mājas nodošanai ekspluatācijā.

Nereti māju īpašnieki šo prasību no būvvaldes akceptē ar iepriekš izstrādāto topogrāfisko plānu, mājas projektēšanas laikā, tomēr, būvaldes inspektoram ir jāpārliecinās,  ka māja ir izbūvēta tur kur paredzēts un citus svarīgus jautājumus, tādējādi, šis dokuments neatiecas uz konkrēto prasību un nav aizstājams ar projektēšanas laikā veikto uzmērījumu.


Dārza, dzīvojamās mājas, citu būvju nodošanai ekspluatācijā, viens no būvvaldes instrumentiem - būves pieņemšanai ekspluatācijā, ir aktuāla topogrāfija, kas veikta pēc būvniecības darbiem. 
Būvvaldes inspektors pārskatot aktuālo topogrāfisko plānu var redzēt visu, kas atrodas Jūsu pagalmā, tas ir, dzīvojamo māju, piebūves, citas būves (būvju horizontālās un vertikālās novietnes), sarkanās līnijas, žogu un pazemes komunikācijas.
Ieteikums māju īpašniekiem, izvēlēties mērnieku ar kuru iespējams ir noslēgt officiālu līgumu, tādējādi, nodrošinoties ar to, ka darbs tiks padarīts arī ja būvvalde pieprasīs papildināt topogrāfiju, pēc tās pirmreizējās iesniegšanas.

Svarīgi atcerēties:

Pasūtot topogrāfiju mājas nodošanai ekspluatācijā, mājas īpašniekam - jārrēķinās, ka uz topogrāfijas parādīsies visas izbūves, kas ir izvietotas konkrētajā zemes gabalā. 
Vadoties pēc likumdošanas jāievēro būtiskākās lietas, attālums starp žogu un dzīvojamo māju, nereģistrētas būves uz zemes gabala (arī šķūņi, lapenes u.c. būves), kurām inspektors var pieprasīt pirmās grupas projektu, ja kvadratūra nepārsniedz 25m2.

Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi

Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi.

Jūsu mājas projekta izstrādes laikā, arhitekts projektā pievienojis prasības no valsts un pašvaldību iestādēm, u.c.

Piemērs: Jūsu mājas projektā Valsts vides dienests, tehniskajos noteikumos ir noteicis kanalizācijas sistēmu būvēt, paredzot izsmeļamās dzelzsbetona grodu akas ar skaitu "x", bez novadīšanas augsnē, jeb zemē. 

Brīdī kad esat apņēmies nodot savu īpašumu ekspluatācijā, Jums ir jāsaņem no Valsts vides dienesta atzinums, par to ka esat izbūvējis atbilstoši viņu noteiktajām prasībām. 

Ja projektā tehniskie noteikumi nav pievienoti, tātad, atzinumi no neviena nav jāpieprasa.

Populārākie tehnisko noteikumu izdevēji: Valsts vides dienests, Veselības inspekcija, Latvijas gāze (Gaso), Sadales tīkls u.c.

Sertificēta skursteņslauķa atzinums

Sertificēta skursteņslauķa atzinums.

Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu 
tehniskā stāvokļa pārbaudes akts.

Lai būvvaldes inspektors pārliecinātos par mājas gatavību ekspluatācijai, viena no dokumentu kopu sastāvdaļām ir skursteņslauķa atzinums ( Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts ).

Atzinuma ietvaros, amata meistars veic apkures ierīces, iekārtas, dūmvada vai dabīgās ventilācijas pārbaudi, zīmējot grafiskos attēlus, attiecīgi norādot uz to gatavību ekspluatācijai vai tieši pretēji.

Sertificēta elektriķa atzinums

Sertificēta elektriķa atzinums.

Kam jāpievērš uzmanība pirms speciālista ierašanās ?

Mājas nodošanas ekspluatācijā izmaksu samazināšanas ietvaros, būtu vēlams pārliecināties vai esat izbūvējis līdz galam elektroinstalācijās mājā.
Pārliecinieties vai slēdži un kontaktligzdas ir sasktrūvētas, vai sadales skapji ir pabeigti un vai ir vismaz Jums saprotama sadales skapja shēma.
Privātmājas, dārza mājas vai citu būvju nodošanai ekspluatācijā, elektroinstalācijas pārbaudes tiek veiktas, saskaņā ar elektroinstalācijas un ugunsdrošības noteikumiem.

Elektriķis pārbaudes laikā veiks, izolācijas pretestības mērījumus, zemējuma pretestības mērījumus, fāze - nulle mērījumus, termomērijumus u.c.

Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts

Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.

Kas jāzin par energosertifikāciju ?

Likums ir noteicis divus sertifikāta veidus:
 • Ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas attiecināms uz esošajām ēkām, ar derīguma termiņu uz 10 gadiem.
 • Ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kas attiecināms uz jaunbūvēm un būvēm pēc rekonstrukcijas, ar derīguma termiņu uz 3 gadiem.

Mājas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas tiks veikts mājas nodošanas ekspluatācijā, ciklā, ir dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte un tās klase, ietverot pielikumus ar ieteikumiem, kas ļauj īpašniekam uzlabot pasākumu rentabilitāti. 

MK noteikumi mājas nodošanai ekspluatācijā

Atbilstoši MK 02.09.2014. notekumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 8.2. daļai, privātmājas vai dārza mājas nodošanai ekspluatācijā (2.grupa) ir jāsagatavo sekojoši dokumenti:

 • Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai (Veidlapa)
 • Būvatļauja
 • Būvprojekta izmaiņas (Ja veiktas izmaiņas)
 • Izpildmērījums, Ģeodēziskais uzmērījums
 • Kadastrālās uzmērīšanas, tehniskās inventarizācijas lieta
 • Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts
 • Tehnisko noteikumu izdevēju atzinumi
 • Aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli (Skursteņslauķa atzinums)
 • Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju (Sertificēta elekriķa atzinums)
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija
 • Līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
 • Atmežošanas dokumentus (bijušajās meža teritorijās)
 • Līgums par ārējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu apsaimniekošanu
 • Līgums par asinizācijas pakalpojumu sniegšanu (ja nav centrālās kanalizācijas pieslēgums)

Ātrākais ceļš uz mājas nodošanu ekspluatācijā.
Mājas nodošana ekspluatācijā

Kapēc izvēlēties mūs ?

 • Galvassāpes: Jūsu mājas ekspluatācijas nodošanas ciklā, tiek piesaistīts speciālists ar pieredzi vispārējā būvniecībā un tās terminoloģijā, kas ar būvvaldes un citu valsts un pašvaldību iestāžu darbību ir uz "Tu", kas pilnībā izslēdz Jūsu galvassāpes un centienus samklēt kas ir kas.
 • Termiņš: Mums ir iestrādes un veiksmīga sadarbība ar vairākiem speciālistiem, kā energoauditoru, arhitektu, inženieri, elektriķi, skursteņslauķi un vispārējiem būvdarbu veicējiem, kas nodrošina ātru un pārbaudīti - kvalitatīvu darbu veikšanu, tādejādi, apejot centienus meklēt konkrētos speciālistus sludinājuma dēļos un gaidīt to darbu uzsākšanu Jūsu "mājas nodošanai ekspluatācijā". 
 • Izmaksas: Validējot dokumentāciju, mājas nodošanai ekspluatācijā, esam izveidojuši izmaksu barjeru katram no piesastītajiem speciālistiem, procesa gaitā, līdz ar to, tas pilnībā izslēdz "neadekvātas summas" par konkrēta pakalpojuma sniegšanu, tādējādi nodrošinot "labāko cenu" klientam. 

Mēs nodosim Jūsu īpašumu ekspluatācijā, piesakies -


PIETEIKTIES KONSULTĀCIJAI

Zvanot: +371 29469908, vai aizpildot formu:

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.