NAMU APSAIMNIEKOTĀJS UN PĀRVALDNIEKS

Namu apsaimniekošana un pārvaldība

Ģenerēsim skaistāku pasauli - KOPĀ!Uzticams daudzdzīvokļu ēku apsamniekotājs ar caurspīdīgu pārvaldības moduli, mūsdienīgu pieeju,

zināšanām un pieredzi, pārvaldības un apsaimniekošanas darbos, visā Latvijas teritorijā.

Mājas apsaimniekotāja maiņa

Trauksmes signāli, kas liecina, ka apsaimniekotājs ir jāmaina!

  • Apsaimniekotājs izvairās no komunikācijas ar iedzīvotājiem
  • Neizprotami rēķini un to pozīcijas
  • Neskaidrs uzkrājuma fonda atlikums un tā izlietojums
  • Nepamatoti dārgs vai nekvalitatīvi izpildīts darbs
  • Nav saņemtas atskaites par paveikto vai plānoto
  • Nekvalificēts darba spēks

Atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likumam, dzīvojamās mājas un to kopīpašumu daļas pieder dzīvokļu īpašnieku kopībai, un tai ir primārā atbildība par to, kas notiek ar viņu īpašumu - šobrīd un arī nākotnē.                                                                    Jūsu mērķis ir dzīvot funkcionāli sakārtotā īpašumā ar caurredzamu un profesionālu nama pārvaldību un apsaimniekošanu? Tāds arī ir mūsu mērķis! Mēs noteikti atradīsim kopīgu valodu!

LAIKS MAINĪT MĀJAS PĀRVALDNIEKU

Ikviens iedzīvotājs, kurš godprātīgi, ik mēnesi, veic maksu par apsaimniekošanu - ir pelnījis atbilstošas kvalitātes pārvaldību un apsaimniekošanu, tai skaitā, izremontētas, tīras un uzturētas koplietošanas telpas, pagrabus un bēniņus ar vispārīgi novērstiem siltuma zudumiem, kā arī mūsdienīgi labiekārtotus pagalmus un bērnu laukumus.

SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" ir sertificēts apsaimniekošanas un pārvaldības uzņēmums, kas piedāvā profesionālu, mūsdienīgu un caurspīdīgu māju apsaimniekošanu, visā Latvijas teritorijā. Mēs zinām kā tas ir jādara!

Ko mēs varam piedāvāt ? - Lasīt zemāk:

Mājas apsaimniekotājs sētnieks

Teritoriālā un koplietošanas telpu uzturēšana:

Mēs, kā mājas apsaimniekotājs, izprotam nozīmīgumu teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšanai, jeb sētnieka darbam. Kvalitatīvi un profesionāli nodrošinot kopīpašuma daļu uzturēšanu, mēs ne tikai paveicam darbu profesionāli - mēs padarām katra iedzīvotāja ikdienu kvalitatīvāku ar uzturētiem teritoriālajiem darbiem, koptām kāpņu telpām, tīriem logiem, durvīm, margām u.c. Teritorijas apzaļumošanai, koku, krūmāju, dobju un citu labiekārtojuma elementu uzturēšanai, mēs nodrošinam atbilstošas klases speciālistus, kuri kvalitatīvi un profesionāli veic attiecīgo darbu, kas padara pagalmus izteiksmīgākus un estētiski koptākus. 

Māju apsaimniekošanas ietvaros mēs nodrošinam telpu uzturēšanu, sanitāro kopšanu un labiekārtošanu atbilstoši noslēgtajam apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumam, darba regularitātes sarakstam, kas līguma slēgšanas ietvaros ir saskaņots, balsojumā ar mājas iedzīvotājiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.

Apskati mūsu teritoriālo un koplietošanas telpu uzturēšanas darbu regularitātes sarakstu: 
Sētnieka darba pienākumu sarakstu apskati šeit:
Spied šeit
Mājas apsaimniekošana tehniskā uzturēšana

Tehniskā apkope un uzturēšana:

Mājas apsaimniekošanas viens no svarīgākajiem elementiem ir veiksmīga tās tehniskā uzturēšana un apkope. Veicot pilnu dzīvojamās mājas monitoringu un tehnisko apsekojumu, kas sevī ietver atsevišķu dzīvojamo platību apsekošanu, koplietošanas telpu un inženierkomunikāciju, kā ūdensvada, sadzīves un lietus kanalizācijas, siltumapgādes sistēmas, elektrotīklu komunikāciju, kā arī mājas konstruktīvos elementus kā, pamatus, pārsegumus, sijas, paneļus, pilastrus, balkonus, logus, jumtus, bēniņus, pagrabus un teritoriālo labiekārtojumu. Mēs, kā mājas pārvaldnieki un dzīvokļu īpašnieki, kas ir arī savas mājas īpašnieki,  esam "lietas kursā" par dzīvojamās mājas un tai pieguļošās teritorijas tehnisko stāvokli, kas, savukārt, dod plaša spektra redzējumu pārvaldīšanas darbu plāna  izveidei turpmākajiem 2-3 gadiem.

Veicot mums uzticēto pārvaldīšanas uzdevumu, mēs ikdienu nodrošinam nepārtrauktu mājas sistēmas uzraudzību, nodrošinot tās funkcionēšanu, sākot ar ikdienas sīkajiem remonta darbiem un beidzot ar nākotnes lielajiem renovācijas darbiem. Dzīvojamās mājas Vizuālās apskates aktu apskati šeit:

SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" ir sertificēts apsaimniekošanas uzņēmums, ar pārvaldnieka reģistrācijas Nr.794 un sertificēts būvuzņēmums ar būvkomersanta reģistrācijas Nr.17406, ēku būvdarbu vadīšanā un izpildē. Māju apsaimniekošanas ietvaros, mēs nodrošinam kvalificētas darba brigādes un profesionālu, atbilstošu darba izpildes kvalitāti.

 Apsakti mūsu tehniskās apkopes un uzturēšanas darbu regularitātes sarakstu: 
Spied šeit

Mājas apsaimniekošana administratīvā uzturēšana

Ēku administratīvā uzturēšana:

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, paralēli mājas pieguļošā zemes gabala, koplietošanas telpu uzturēšanai un mājas tehniskajai uzturēšanai, nepieciešams arī ir nodrošināt nepārtrauktu ēkas adminitratīvo darbu, kas sevī ietver lietvedību, juridiskos jautājumus, grāmatvedību, mājas kopības vadību un izglītošanu, kopsapulču un aptauju organizēšanu, mājas lietas kārtošana Būvniecības informācijas sistēmā ( BIS), informācijas apmaiņu ar valsts un pašvaldību iestādēm, ikdienas komunikāciju ar mājas dzīvokļu īpašniekiem, dažādu projekta vadību un plānošanu.

Mēs, kā profesionāļi, saprotam, ka mājas kalpošanas laiks nav mūžīgs, un nereti plānotie - veicamie darbi ir ārpus dzīvojamās mājas - kopības "finansiālajiem rāmjiem". Taču, mēs spējam nodrošināt finansējuma piesaistes no Valsts un pašvaldību iestādēm, bankām, kā arī privātā sekotora (investora). Izprotot mājas finansiālo stāvokli un maksātspēju, piedāvājam veikt atsevišķus darbus - atliktā maksājuma ietvaros, kas nodrošina tūlītēju darbu ar pēcamaksu, tūlītēji nodrošinot dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemes gabala kalpošanas laika paildzināšanu.                                                       Tā teikt- lieto tūlīt un maksā pēc tam!

Caurredzamība un barjeras neesamība starp pārvaldnieku un iedzīvotāju.

Mājas administratīvo darbu ietvaros, svarīgi ir plānot un atbilstoši izlietot uzkrātos līdzekļus plānotajiem remonta darbiem un to prioritārai kārtībai. Mēs jau šodien, atbilstoši 2023.gada plānotajiem un noteiktajiem normatīvajiem aktiem esam uzsākuši mājas lietas kārtošanu Būvniecības informācijas sistēmā, kas katram dzīvokļa īpašniekam dod iespēju sekot līdzi savas mājas lietai un tās dokumentācijai, neizejot no mājām.

Mēs iesaistam dzīvokļu īpašniekus lēmumu pieņemšanā par komunālo pakalpojumu sadales kārtību savā dzīvojamā mājā, tā kā to reglamentē Ministu kabineta noteikumiem Nr.524, tos mācot un tiem  izskaidrojot, tādējādi padarot izprotamas komunālajos rēķinos atspoguļotās pozīcijas.

Mēs aicinām mūsu klientus būt aktīviem, iesaistām kopējās darbībās, un motivējam uz kopīgiem ieguvumiem atbalstot viņu priekšlikumus, tādējādi radot abpusēju ieinteresētību dzīvojamās mājas attīstīšanā.

Mēs apspriežam akūtos jautājumus kopā ar dzīvokļu īpašniekiem un pieņemam arī kopējus lēmumus tūlīt un nekavējoties, izmantojot mūsdienu informāciju tehnoloģijas. Starp mums un māju iedzīvotājiem nav starpnieku un lieku komunikācijas šķēršļu.

Mēs sniedzam atskaites dzīvokļu īpašniekiem par savis veikto darbu un mājas izlietotajām finansēm.

Vienota mērķa labad, mēs noteikti atradīsim "kopīgu valodu" ar katru no mājas iedzīvotājiem un spēsim piedāvāt mūsdienīgu, kvalitatīvu un galvenokārt profesionālu Jūsu mājas apsaimniekošanu un pārvaldību.

UZTICI SAVU ĪPAŠUMU GUDRAM UN GĀDĪGAM MĀJAS APSAIMNIEKOTĀJAM

Mēs - SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana" dzīvokļu īpašnieku kopības informējam gan par aktuālo savās mājās, gan par aktuālo un svarīgo, māju apsaimniekošanas nozarē, kā tādā. Mēs ierastās dzīvokļu īpašnieku kopsapulces veidojam par informatīviem semināriem, kuros dzīvokļu īpašnieku kopības tiek apmācītas un izskaidrotas to atbildības robežas un pienākumi. Mēs iestājamies par gudru dzīvojamās mājas kopību un kopīgi spējam "ģenerēt mūsu pasauli skaistāku - KOPĀ" !

SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana"

Mēs esam ģimenes uzņēmums ar mērķi namu apsaimniekošanas nozarē ievirzīt mūsdienīgas un praksē pierādītas darba metodes, kas atbilst šodienas prasībām, ētikai un normatīvajiem aktiem.

Mūsu kolektīvs sastāv no kvalificētiem namu pārvaldniekiem, pieredzējušiem un sertificētiem inženieriem un projektu vadītājiem.

KĀ UZSĀKT SADARBĪBU AR MUMS ?

1. solis

Aizpildi reģistrācijas formu, spiežot zemāk:

Spied šeit

2. solis

Dienas laikā mēs ar Jums sazināsimies un vienosimies par tikšanās dienu un laiku pie mums birojā, Rīgā

3. solis

Mēs apsekosim Jūsu īpašumu, tam pieguļošo teritoriju, koplietošanas telpas, pagrabus un bēniņus.

4. solis

Sagatavosim un nosūtīsim Jums pārvaldības un apsaimniekošanas piedāvājumu, līguma projektu 

5. solis

Atbilstoši dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam - organizēsim kopīpašnieku sapulci un/vai balsošanas aptauju par pārvaldības tiesību nodošanu SIA "Ēku projekti & Pārvaldīšana"

6. solis

Atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likumam  - sagatavosim kopīpašnieku sapulces un/vai balsošanas aptaujas rezultātus un protokolus.

7. solis

Noslēgsim pārvaldības un apsaimniekošanas līgumus ar katru dzīvojamās mājas īpašnieku.

8. solis

Uzsākam pārvaldības un apsaimniekošanas darbus!